Steven_MengのBlog

传送门

线段树的神奇操作
考虑维护区间和,区间最大值。
取模的时候,若当前区间的最大值小于$\rm Mod$
你就会发现这个区间的所有数都不会变,直接$\rm return$ ,不用继续维护。


记得开$\rm long$ $\rm long$,我被$\rm long$ $\rm long$孙了很久

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
#define MAXN 100005
using namespace std;
inline int read(){
int x=0,f=1;
char ch=getchar();
while (ch<'0'||ch>'9'){
if (ch=='-') f=-1;
ch=getchar();
}
while (ch>='0'&&ch<='9'){
x=(x<<3)+(x<<1)+(ch^'0');
ch=getchar();
}
return x*f;
}
int a[MAXN];
namespace SegmentTree{
struct node{
int l,r;
int val,maxn;
}tree[MAXN<<2];
#define lc i<<1
#define rc i<<1|1
void pushup(int i){
tree[i].val=tree[lc].val+tree[rc].val;
tree[i].maxn=max(tree[lc].maxn,tree[rc].maxn);
}
void Build(int i,int l,int r){
tree[i].l=l,tree[i].r=r;
if (l==r){
tree[i].val=tree[i].maxn=a[l];
return ;
}
int mid=(l+r)>>1;
Build(lc,l,mid);
Build(rc,mid+1,r);
pushup(i);
}
void Update(int i,int index,int val){
if (tree[i].l==tree[i].r){
tree[i].val=tree[i].maxn=val;
return ;
}
int mid=(tree[i].l+tree[i].r)>>1;
if (index<=mid) Update(lc,index,val);
else Update(rc,index,val);
pushup(i);
}
void Mod(int i,int L,int R,int M){
if (tree[i].maxn<M) return ;//取模以后结果肯定不变
if (tree[i].l==tree[i].r){
tree[i].val=tree[i].maxn=(tree[i].val%M);
return ;
}
int mid=(tree[i].l+tree[i].r)>>1;
if (L<=mid) Mod(lc,L,R,M);
if (mid<R) Mod(rc,L,R,M);
pushup(i);
}
int Query(int i,int L,int R){
if (L<=tree[i].l&&tree[i].r<=R){
return tree[i].val;
}
int mid=(tree[i].l+tree[i].r)>>1;
int ans=0;
if (L<=mid) ans+=Query(lc,L,R);
if (mid<R) ans+=Query(rc,L,R);
return ans;
}
}
using namespace SegmentTree;
#undef int
int main(){
#define int long long
int n=read(),m=read();
for (register int i=1;i<=n;++i){
a[i]=read();
}
Build(1,1,n);
while (m--){
int opr=read();
if (opr==1){
int l=read(),r=read();
printf("%lld\n",Query(1,l,r));
}
else if (opr==2){
int l=read(),r=read(),x=read();
Mod(1,l,r,x);
}
else {
int k=read(),x=read();
Update(1,k,x);
}
}
}

```

 评论