Steven_MengのBlog

传送门

我首先是这么想的,记录每个元素前一次出现的位置$pre$(判断是否重复),再维护一个最大值和最小值

后面发现这题原来还带修改,就放弃了这种想法。

考虑一个正确率较高的做法,维护区间每个数的平方和$sum$,最大值$max$和最小值$min$,若查询区间长度不等于$max-min+1$,那么肯定不行,再算一下$\sum _{i=min}^{max}a_i^2$,若不等于$sum$,那么肯定也不行,剩下就认为它行。

是不是很草率,但是它就是$A$了。

具体实现的时候,利用$\text{long long}$自然溢出取模。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
#include <bits/stdc++.h>
#define MAXN 500005
using namespace std;
inline int read(){
int x=0,f=1;
char ch=getchar();
while (ch<'0'||ch>'9'){
if (ch=='-') f=-1;
ch=getchar();
}
while (ch>='0'&&ch<='9'){
x=(x<<3)+(x<<1)+(ch^'0');
ch=getchar();
}
return x*f;
}
int a[MAXN];
namespace SegmentTree{
struct node{
int l,r;
long long sum;
int mino,maxn;
}tree[MAXN<<2];
#define lc i<<1
#define rc i<<1|1
inline void pushup(int i){
tree[i].sum=tree[lc].sum+tree[rc].sum;
tree[i].maxn=max(tree[lc].maxn,tree[rc].maxn);
tree[i].mino=min(tree[lc].mino,tree[rc].mino);
}
inline void Set(int i,int val){
tree[i].sum=val*val;
tree[i].mino=tree[i].maxn=val;
}
void Build(int i,int l,int r){
tree[i].l=l,tree[i].r=r;
if (l==r){
Set(i,a[l]);
return ;
}
int mid=(l+r)>>1;
Build(lc,l,mid);
Build(rc,mid+1,r);
pushup(i);
}
void Update(int i,int pos,int val){
if (tree[i].l==tree[i].r){
Set(i,val);
return ;
}
int mid=(tree[i].l+tree[i].r)>>1;
if (pos<=mid) Update(lc,pos,val);
else Update(rc,pos,val);
pushup(i);
}
int QueryMax(int i,int L,int R){
if (L<=tree[i].l&&tree[i].r<=R){
return tree[i].maxn;
}
int mid=(tree[i].l+tree[i].r)>>1,ans=-0x7fffffff;
if (L<=mid) ans=max(ans,QueryMax(lc,L,R));
if (mid<R) ans=max(ans,QueryMax(rc,L,R));
return ans;
}
int QueryMin(int i,int L,int R){
if (L<=tree[i].l&&tree[i].r<=R){
return tree[i].mino;
}
int mid=(tree[i].l+tree[i].r)>>1,ans=0x7fffffff;
if (L<=mid) ans=min(ans,QueryMin(lc,L,R));
if (mid<R) ans=min(ans,QueryMin(rc,L,R));
return ans;
}
long long QuerySum(int i,int L,int R){
if (L<=tree[i].l&&tree[i].r<=R){
return tree[i].sum;
}
int mid=(tree[i].l+tree[i].r)>>1;
long long ans=0;
if (L<=mid) ans+=QuerySum(lc,L,R);
if (mid<R) ans+=QuerySum(rc,L,R);
return ans;
}
}
using namespace SegmentTree;
int main(){
int n=read(),m=read();
for (register int i=1;i<=n;++i){
a[i]=read();
}
Build(1,1,n);
while (m--){
int opr=read();
if (opr==1){
int x=read(),y=read();
Update(1,x,y);
}
else {
int l=read(),r=read();
int fi=QueryMin(1,l,r),ed=QueryMax(1,l,r);
if (r-l!=ed-fi){puts("yuanxing");continue;}
long long ans=0;
for (register int i=fi;i<=ed;++i) ans+=(long long)(i*i);
if (ans==QuerySum(1,l,r)) puts("damushen");
else puts("yuanxing");
}
}
}

 评论